Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zrealizowaliśmy obszerne badanie wizerunku miasta wśród 3 grup: turystów, mieszkańców subregionu i ogółu Polaków (N=1407). Przeprowadziliśmy także analizę konkurencyjności oferty miasta w porównaniu z miastami o zbliżonej wielkości i lokalizacji. Opracowany raport z badania jest źródłem cennych rekomendacji dotyczących możliwych i koniecznych dróg rozwoju Bielska-Białej.

 

Celem badania było określenie atrakcyjności wizerunku miasta Bielsko-Biała wśród turystów i potencjalnych mieszkańców. Praca oparta jest na dwóch podstawowych źródłach danych: badaniach pierwotnych i danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Badania pierwotne miały na celu poznanie opinii o ofercie miasta oraz zbadanie jego wizerunku. Badanie zrealizowano w trzech różnych grupach. Pierwszą stanowili turyści odwiedzający Bielsko-Białą w miesiącu sierpniu 2016 roku. Były to osoby ankietowane w miejscach węzłowych dla ruchu turystycznego w mieście. Było to badanie typu PAPI (paper & pen personal interview). Kolejną grupą byli mieszkańcy 35 powiatów województwa śląskiego i małopolskiego, które niegdyś wchodziły w skład województwa bielskiego. Grupę tą wzbogacono także o mieszkańców aglomeracji krakowskiej i katowickiej. W sumie przeprowadzono 400 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI ? computer assisted telephone interview). Ostatnia badana grupa to mieszkańcy kraju w ujęciu reprezentatywnym (badanie typu CATI, N=400).

 

Aby wskazać zmiany wizerunku, pozycji konkurencyjnej i rozwoju oferty Bielska-Białej otrzymane odwiedzi porównano z tymi zarejestrowanymi w 2008 roku podczas analogicznego badania. Dodatkowo chcąc ocenić na ile opisywany przez respondentów wizerunek ma poparcie w faktach, otrzymane odpowiedzi zestawiono z danymi statystycznymi rejestrowanymi przez GUS. Zestawienie to jest źródłem cennych informacji, gdyż ukazuje rozbieżności między stanem istniejącym, a postrzeganiem odbiorców. Często bowiem wizerunek powstaje jako uproszczenie rzeczywistości i nie bazuje na obiektywnych przesłankach. Pewne elementy oferty miasta, które obecnie nie są brane pod uwagę przez respondentów, mogą w przyszłości odegrać kluczową rolę w budowaniu wizerunku Bielska-Białej. W części raportu dotyczącej wskazań i rekomendacji właśnie na ten aspekt położono największy nacisk