Koncepcja oraz studium wykonalności dla projektu "Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Powiatu Bielskiego" powstały na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Oba dokumenty zostały sporządzone na potrzeby konkursu w ramch RPO woj. śląskiego 2007-2013, Priorytet III. Turystyka, działanie 3.4. Promocja turystyki.

 

W ramach przygotowania Studium wykonalności "Programu rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Powiatu Bielskiego" konsultanci landbrand sc opracowali,  zgodnie z wytycznymi dla Priorytetu III i Działania 3.4 wszystkie jego elementy, a w tym m.in. :

  • analizę zgodności przedmiotu projektu z polityką UE, polityką krajową, regionalną i lokalną
  • analizę otoczenia społeczno-gospodarczego
  • analizę metodą "drzewa problemów"
  • matrycę logiczną projektu
  • analizy specyficzne dla sektora
  • niezbędne dla projektu nie inwestycyjnego analizy finansowe i ekonomiczne