Działając na zamówienie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przeprowadziliśmy Analizę ruchu turystycznego w województwie mazowieckim w latach 2013-2015.

 

Raport powstał w oparciu o trzy rodzaje badań: badanie pierwotne na ponad 300 podmiotach gospodarki turystycznej działających w województwie mazowieckim (N=305, metoda CAWI i CATI), badanie danych wtórnych (metoda desk research) oraz badanie jakościowe (metoda FGI - Focus Group Interview).

 

Celem analizy było uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań badawczych, w tym pytania głównego: Jak kształtował się ruch turystyczny w województwie mazowieckim w latach 2013-2015? Aby na nie odpowiedzieć, zgromadzono i przeanalizowano dane dotyczące między innymi: liczby turystów krajowych i zagranicznych, struktury ruchu turystycznego, zmian w zakresie bazy noclegowej, sezonowości ruchu turystycznego, udziału turystyki weekendowej, wizerunku regionu oraz atrakcji turystycznych, takich jak muzea czy imprezy masowe. W zależności od badanego zjawiska, dane prezentowane są w postaci tabel, wykresów lub mapek i uwzględniają podział na 8 podregionów (NUTS 3) lub 42 powiaty województwa mazowieckiego (NUTS 4).

 

Ruch turystyczny w województwie mazowieckim rośnie nieprzerwanie od dekady. W 2015 roku przekroczono kolejną granicę  4 milionów obsłużonych turystów (3 mln osiągnięto w 2010). Wzrost widać zarówno w przypadku strony popytowej, jak i podażowej. Liczba turystów i udzielanych noclegów od 2013 roku wzrosła o 13%, a liczba miejsc noclegowych o 4%. Wykorzystanie miejsc noclegowych wynosi 43% (+3,2% względem 2013). Miesiącami o największych obrotach w branży turystycznej na Mazowszu są maj, czerwiec, wrzesień i październik, a najsłabszymi styczeń i luty. O 11% wrosła liczba uczestników imprez masowych, a o 8% frekwencja w muzeach. Przybyło też 17 placówek muzealnych. Najliczniejszymi turystami zza granicy są obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. Największy wzrost względem 2013 roku zaobserwowano wśród obywateli Ukrainy (+71%) i Białorusi (+72%), a wśród Rosjan znaczący spadek (-31%). 73% ruchu turystycznego województwa mazowieckiego skumulowane jest w Warszawie. Muzea zlokalizowane w stolicy obsługują 90% odwiedzających muzea w regionie.