Celem projektu było określenie stopnia wdrożenia oraz ocena aktualności Strategii Rozwoju Turystyki. Sprawdzano również jej zbieżność z nową Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opracowanie wykonano na zlecenie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

W ramach projektu konsultanci landbrand przeprowadzili m.in. analizę desk research danych dotyczących rozwoju turystyki. Region porównano z innymi województwami Polski w zakresie: liczby turystów krajowych i zagranicznych, długości ich pobytu, liczby miejsc i obiektów noclegowych oraz wskaźników turystycznych. Wykazano, iż liczba nierezydentów odwiedzających Warmię i Mazury silnie wzrastała w latach 2010-13, co było efektem udziału Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w plebiscycie na "7 Nowych Cudów Natury".

 

Wykonane zostały także badanie pierwotne metodą CAWI. Przepytano ponad 170 przedstawicieli branży turystycznej, instytucji otoczenia biznesu oraz gmin i powiatów, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o trafność i aktualność zapisów dokumentu. Rozbudowany kwestionariusz ankiety zawierał również pytania dotyczące zrealizowanych projektów turystycznych oraz oceny stopnia rozwoju regionu w zakresie turystyki. Zdecydowana większość badanych wykazała chęć uczestnictwa w procesie tworzenia nowej lub aktualizowania obecnej Strategii.

 

Raport z Ewaluacji zakończony jest wnioskami i rekomendacjami, wśród których wskazano m.in. konieczność rozwoju turystyki kulinarnej, turystyki wodnej na rzekach i kanałach oraz agroturystyki. Rekomendowane jest również stworzenie oferty dedykowanej turystom z Obwodu Kaliningradzkiego, którzy mogą bezwizowo odwiedzać 13 północnych powiatów regionu.