W 2018 roku na zlecenie Stołecznego Biura Turystyki opracowaliśmy „Politykę turystyczną m.st. Warszawy”. Dokument ten uzupełnia „Strategię #Warszawa2030” w zakresie rozumienia szeroko pojętej funkcji turystycznej miasta. Na bazie przeanalizowanych uwarunkowań rozwoju turystyki w Warszawie stworzyliśmy osiem kierunków polityki turystycznej miasta – Turystyka szyta na miarę miasta, Turystyka jako sfera aktywności lokalnej, Turystyka produktowa, Turystyka w dzielnicach, Turystyka metropolitalna, Turystyka bez konfliktów, Turystyka smart, Turystyka biznesowa.

„Polityka turystyczna m.st. Warszawy” to dokument innowacyjny w skali Polski, dlatego cennym elementem opracowania była analiza porównawcza innych miast światowych wskazująca na najnowsze tendencje w myśleniu strategicznym o turystyce w obszarach metropolitarnych. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy także trzy spotkania warsztatowe z branżą turystyczną, miejskimi i regionalnymi organizacjami współtworzącymi ofertę turystyczną oraz przedstawicielami samorządu m.st. Warszawy, podczas których wspólnie dyskutowaliśmy nad zapisami dokumentu.