landbrand sc w konsorcjum z PART SA wykonało dokument strategiczny dotyczący rozwoju turystyki dla miasta Słupska. Prace nad Strategią trwały od lipca 2008 i zostały zakończone w listopadzie 2008. Dokument został opracowany w oparciu o autorską metodologię.

W ramach dokumentu konsultanci landbrand sc opracowali analizy:

  • atrakcyjności turystycznej miasta i okolic
  • infrastruktury turystycznej miasta
  • SWOT sektora turystycznego w Słupsku
  • obecnej i docelowej pozycji konkurencyjnej na turystycznej mapie kraju
  • dostępności komunikacyjnej oraz segmentacji turystów

a także założenia koncepcyjno-strategiczne:

  • Misję, wizję i cele strategiczne rozwoju turystyki w Słupsku
  • Wiązankę produktu mix oferty turystycznej Słupska
  • Elementy marketingu miejsc: wizerunku, atrakcji, infrastruktury i zasobów ludzkich

W dokumencie uwzględniono także wyniki badań wizerunkowych przeprowadzonych z udziałem agencji badawczej Synovate.