Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego opracowaliśmy Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2020. Dokument składa się z dwóch części: I. diagnostycznej, w której zawarto analizę oferty regionu oraz jego pozycji konkurencyjnej, oraz II. strategicznej, która skupia się na obszarach priorytetowych oraz celach i działaniach do realizacji w pracach nad rozwojem gospodarki turystycznej w regionie do 2020 roku.

 

Wizja rozwoju turystyki na obszarze województwa zachodniopomorskiego określa stan, w jakim powinna znajdować się gospodarka turystyczna regionu w 2020 roku, po skutecznym wdrożeniu założeń niniejszego dokumentu. Wizja odnosi się do kluczowych elementów gospodarki turystycznej i brzmi następująco:

Turystyka jest kluczową gałęzią gospodarki Pomorza Zachodniego, przynoszącą wymierne korzyści ekonomiczne mieszkańcom regionu. Nowoczesna infrastruktura oraz kompleksowe oznakowanie turystyczne zapewniają turystom komfort podróżowania i poznawania całego województwa. Różnorodna oferta turystyczna zbudowana w oparciu o walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego umożliwia skuteczne przyciąganie turystów, również poza letnim sezonem wakacyjnym.

 

Celem strategicznym jest:

Zrównoważony rozwój gospodarki turystycznej, przejawiający się powstawaniem nowych miejsc pracy oraz produktów turystycznych na obszarze całego województwa, przy jednoczesnym zachowaniu jakości walorów naturalnych.

 

Realizacji celu strategicznego służyć mają cele operacyjne oraz działania, przypisane trzem obszarom priorytetowym Strategii. Są nimi:

  1. Wzmacnianie dostępności oraz spójności przestrzennej i społecznej
  2. Budowa i rozwój oferty produktów turystycznych regionu
  3. Profesjonalizacja kadr i marketingu ofert turystycznych